Przepis na kobiecość latem - regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
„Przepis na kobiecość latem”
§1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez firmę ANAIS APPAREL LUXURY LINGERIE 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Kasprzaka 80 Tel. 697240443 (zwana dalej Anais), organizowanego w ramach konkursu prowadzonego za pośrednictwem tablicy na firmowym Fan Page’u.
1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Użyte w tym Regulaminie określenia oznaczają:
1) Konkurs – konkurs „Przepis na kobiecość latem” organizowany przez Anais;
2) Zadanie konkursowe, którego wypełnienie warunkuje udział w Konkursie;
3) Użytkownik – osoba pełnoletnia spełniająca warunki określone w Regulaminie;
4) Anais – Organizator: ANAIS APPAREL LUXURY LINGERIE 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Kasprzaka 80 Tel. 322601407
1.4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 01.07.2014 r. do 13.07.2014 r. Publikacja wyników nastąpi 14.07.2014 r.
1.5. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i udział w badaniu oraz konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Anais w zakresie niezbędnym do przeprowadzania konkursu oraz w celach marketingowych Anais. Uczestnik może w każdym czasie odwołać swoją zgodę na wykorzystywanie danych w celach marketingowych, wysyłając e-maila na anais@anais.pl. Po odwołaniu zgody przez Uczestnika jego dane zostaną niezwłocznie usunięte.
1.7. Administratorem danych, o których mowa w pkt. 10, jest firma ANAIS APPAREL LUXURY LINGERIE 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Kasprzaka 80 Tel. 697240443. Zgodnie z polską ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest zgłaszane do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Anais przechowuje dane w bazie danych. Celem przetwarzania danych jest informowanie uczestników o produktach i usługach firmy Anais i starannie wybranych reklamodawców, będących partnerami biznesowymi Anais. Strony internetowe Anais zawierają szereg linków do innych stron internetowych. Anais nie ponosi odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych przez osoby prowadzące te strony. Należy zapoznać się z oświadczeniami na temat ochrony danych na odwiedzanych stronach, jeżeli takie oświadczenia są dostępne. Anais zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o zachowaniu poufności. Z tego względu należy regularnie sprawdzać zasady ochrony danych pod kątem możliwych aktualizacji polityki prywatności Anais.
1.8. Obie strony zachowują prawo do wykorzystywania nadesłanych przez uczestników konkursu prac konkursowych w swoich celach reklamowo-promocyjnych.
§2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie danych osobowych oraz zadania konkursowego będącym przedmiotem, o którym mowa w pkt. 1.3. niniejszego Regulaminu, oraz podanie co najmniej następujących danych: imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail Uczestnika.
2.2. Poprzez przystąpienie do wypełnienia danych osobowych i tym samym do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.3. Udział w konkursie jest bezpłatny i nieobowiązkowy. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby zameldowane w Polsce i mające co najmniej 18 lat.
2.4. Pracownicy firmy Anais, spółek z nią powiązanych, jak również inne osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacją konkursu nie mogą w niej uczestniczyć.
2.5. Uczestnicy podający nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłaszający do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody. W przypadku wielokrotnej rejestracji przez tę sama osobę uwzględniona zostanie tylko pierwsza rejestracja danego Uczestnika.
2.6. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
2.7. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona zwycięzców, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na stronie Konkursu lub/i na stronie www Klienta.
§ 3. PRZEBIEG KONKURSU
3.1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisje konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”) w 3 osobowym składzie.
3.2. Szczegółowe informacje o zasadach udziału i przebiegu w Konkursie, przekazuje się uczestnikom w formie publikacji na stronie internetowej poświęconej Konkursowi.
3.3. Każdy z Uczestników ma prawo do podjęcia tylko jednej próby udziału w Konkursie.
3.4. Uczestnikowi udostępniającemu dane o których mowa przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania lub prawo do ich usunięcia.
3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców usług internetowych, za pośrednictwem których Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami, możliwość dostępu Uczestników do portalu społecznościowego Facebook.com lub do profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.com, a także za indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, bądź ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do Internetu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i prawidłowe działanie aplikacji konkursowej za pośrednictwem której Uczestnik bierze udział w konkursie na portalu społecznościowym Facebook.com.
3.6. Uczestnicy konkursu podszywający się pod osoby trzecie celem zwiększenia swych szans w konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące prace lub wizerunek osób trzecich w szczególności w celu określonym powyżej będą automatycznie usuwani z udziału w konkursie a ich dane blokowanie we wszelkich przyszłych przedsięwzięciach konkursowych lub promocyjnych organizatora.
§ 4. NAGRODY
4.1. Każdy z Uczestników ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę .
4.2. Opisy nagród, wybranych przez Anais, znajdują się na stronie internetowej poświęconej udziałowi w Konkursie. Nagród nie można wymienić na gotówkę ani na inne nagrody.
4.3. Nagrody:
Pierwsze miejsce: Koszulka Mila
Drugie miejsce: Body Sallena
Trzecie miejsce: Panty Fiero
Nagroda dodatkowa: Koszulka Anabel
4.4. Dokładny opis nagród i ich realizacji zawiera załącznik nr 1.
4.5. Laureaci zostaną ogłoszeni na stronie internetowej https://www.facebook.com/anais.apparel w zakładce „zwycięzcy” nie później niż 7 dni po zakończeniu zgłaszania prac konkursowych.
4.6. Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora konkursu o wyniku pocztą elektroniczną. Jeśli nie uda się skutecznie powiadomić Uczestnika e-mailem, Uczestnik traci prawo do nagrody. Powiadomienie za pomocą e-maila uważa się za bezskuteczne jeżeli zwycięzca nie jest osiągalny za pomocą podanego adresu e-mail (np. gdy e-mail zostaje zwrócony) lub gdy brak reakcji Uczestnika na co najmniej dwa wezwania do podania aktualnego adresu w celu dostarczenia nagrody, dokonane za pośrednictwem e-maila w okresie dwóch tygodni od wyłonienia zwycięzcy.
4.7. Laureaci zobowiązani są, w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do grona Laureatów Konkursu, wysłać na anais@anais.pl wiadomość e-mail zawierająca następujące dane: – imię i nazwisko, – adres zamieszkania,
a także oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych przez ANAIS APPAREL LUXURY LINGERIE 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Kasprzaka 80 Tel. 697240443., w celach i w zakresie związanym z Konkursem „Hasło reklamowe dla Anais Apparel” w tym celu przekazania mi nagrody. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o przysługującym mi prawie do wglądu do danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądanie ich usunięcia.”
4.8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Laureatów na podstawie aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem. Skany dokumentu należy przesłać drogą mailową w ciągu 5 dni od kontaktu ze strony Organizatora.
4.9. Organizator Konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez Laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiających przekazanie Laureatowi Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego Laureata na to miejsce.
4.10. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z Konkursem, Anais przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. równowartość 11,1111% wartości nagrody rzeczowej, przeznaczoną na zapłatę podatku od tej nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej. Przed wydaniem takich nagród Anais pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z dodatkową nagrodą pieniężną, o której mowa powyżej.
§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować pod adres anais@anais.pl. Przyjmowanie reklamacji jednak następuje nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
Reklamacja zgłoszona przez Uczestnika po upływie tego terminu nie będzie przez Organizatora rozpatrywana.
5.2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.
5.3. W temacie wiadomości należy dodać dopisek „Reklamacja, Mikołajkowy Konkurs Anais Apparel”
5.4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis reklamacji.
5.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 (czternaście) dni od daty doręczenia wiadomości. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana Uczestnikowi e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5.6. Decyzja Komisji Konkursowej nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z tym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Anais.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Organizator upoważnia Komisję Konkursową do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia Uczestników z Konkursu.
6.2. Decyzje Komisji o których mowa w ust. 6.1. powyżej mogą zapaść w szczególności w przypadku naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub podejmowania przez Uczestnika innych działań, które w opinii Komisji wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub wpływają lub mogą wpłynąć niekorzystanie na wizerunek Organizatora, a także naruszają lub mogą naruszyć interesy lub prawa innych Uczestników Konkursu.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia Konkursu.
Załącznik Nr 1
1. Opis Nagród w ramach Konkursu „Mikołajkowy Konkurs Anais Apparel”.
1.1. Przyznawanie nagród w ramach Konkursu w dniach od 01.07.2014 do 13.07.2014:
Pierwsze miejsce: Koszulka Mila (wartość nagrody 152 zł brutto)
Drugie miejsce: Body Sallena (wartość nagrody 79 zł brutto)
Trzecie miejsce: Panty Fiero (wartość nagrody 34 zł brutto)
Nagroda dodatkowa: Koszulka Anabel (wartość nagrody 94 zł brutto)
1.2 Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora konkursu o wyniku pocztą elektroniczną.
1.3. Termin realizacji:
a) Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora Konkursu w przeciągu 7 dni roboczych po terminie rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
1.4. Koszty przesyłki ponosi organizator konkursu.

Powrót

Biuletyn sklepu

Kontakt

+48 32 260 14 07

 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: "Podniesienie konkurencyjności firmy Anais poprzez zakup nowoczesnej, zautomatyzowanej krojowni z ploterem oraz ryglówki elektronicznej, owerloków, guzikarki i stębnówki z bezpośrednim napędem"

Nazwa beneficjenta: ANAIS - APPAREL LUXURY LINGERIE Sylwester Ratter

Wartość projektu: 191 386,52 PLN

Wartość dofinansowania: 93 359,28 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Jesteśmy na Google+
Google+